нашите

УСЛУГИ

 1. ПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ

Проектантско бюро „АРТ СТУДИО“ предлага пълно инвестиционно проектиране и окомплектоване на проекта по всички части, нужни за одобряването му от съответната Община.

 

 1. Фаза „Предварителни проучвания“ – Преди да се започне със същинското проектиране,  Възложителят  трябва да предостави набор от документи:
 • Актуална кадстрална скица с кординати – издава се от „Агенция по геодезия, картография и кадастър“(СГКК) ;
 • Актуална скица – издава се от съответната Община ;
 • Виза за проектиране и извадка от действащ подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ)  за имота. Визата за проектиране важи 6 месеца от датата на издаване и се издава от съответната Община ;
 • Съгласувана Виза с местното Електроразпределително дружество с нанесени данни за мястото на присъединяване ;
 • Съгласувана Виза с местното ВиК дружество с нанесени данни за канал и водопровод .
 1. Фаза проектиране – Следва изготвяне на инвестиционните проекти:
 • При събраната вече информация проектирането може да започне. В самото  началото се изработва идеен архитектурен проект с предложение за вида на конструкцията на сградата. През това време се коментира обсъжда и се предлагат различни варианти на начин на застрояване, разпределения по етажите, разрези, фасади и ситуационни решения.
 • След изясняване на архитектурната идея се предстъпва към конкретизиране и избор на проектански екип разработващ по останалите части на проекта.

Проектантско бюро „АРТ СТУДИО“ работи с утвърден колектив от архитекти и инженери с доказани дългогодишни специалисти в техните си области по части:

 • част Архитектурна ;
 • част Конструктивна ;
 • част ПБЗ
 • част Електроинсталации ;
 • част ВиК ;
 • част Отопление, вентилация и климатизация ;
 • част Енергийна ефективност + Доклад за съответствието й;
 • част Пожаробезопасност ;
 • част Геодезия ;
 • част Технологична ;
 • част Инженерна геология ;
 • част Ландшафтна архитектура ;
 • част ПУСО ;
 • КСС по всички части ;
 • Интериор и обзавеждане  .

Съдържанието  на инвестиционният проект  зависи от предназначението  на сградата, която се проектира. Те се делят на няколко типа:

 • Жилищни сгради ;
 • Сгради за обществени обслужване ;
 • Селскостопански сгради ;
 • Производствени сгради и съоръжения .
 1. ОБСЛЕДВАНЕ НА СГРАДИ

 

Проектантско бюро „АРТ СТУДИО“ изработва доклад за конструктивно обследване на сгради.

 На база направеното обследване се уточнява :

 • Вид на строителната система и тип на конструкцията ;
 • Носимоспособност на конструкцията ;
 • Сеизмична устойчивост ;
 • Дълготрайност на строежа .

Обследват се всички носещи елементи на сградата – основи, колони, греди, плочи, противоземетръсни шайби, носещи стени и покривната конструкция въз основа на направеното конструктивно обследване, колегата строителен инженер изготвя доклад с констатации. При необходимост, предлага мерки за поддържане и осигуряване на строежа.

Уточнява се проект за ремонтно възстановителни работи, който се съобразява с характера, вида и причините на проявените повреди в сградата.

 

 1. ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

 

Проектантско бюро „АРТ СТУДИО“ предлага и услугата интериорен дизайн.  При нея се разработва вътрешните пространства на сградите, като дават решения за аранжиране и  обзавеждане в екип с  колеги архитекти инженери и дизайнери. Възможностите за изработка на интериорен проект са два:

 1. Изработка на идеен проект

Изготвя се идеен проект в следните части :

 • Архитектурно заснемане ;
 • Архитектура и интериор – идейна фаза ;                   
 • План разпределение ;                                                      
 • 3D рендер                                                                          
 1. Изработка на работен проект.

Изготвя се работен интериорен проект, като проектната документация включва:

 • Архитектурно заснемане ;
 • Архитектура и интериор – идейна фаза ;             
 • План вътрешни преградни стени ;                          
 • План на ВиК изводите ;
 • Ел разпределение ;
 • План софит ;                                                                    
 • План подови настилки ;                                               
 • План довършителни работи стени ;                      
 • Разгъвки на стените ;                                                   
 • Проектиране на мебели ;                                            
 • План разпределение ;                                                   
 • 3D рендер (визуализация) ;                                                                        
 • КСС .                                                                    
 1. МЕНИДЖМЪНТ В ПРОЕКТИРАНЕТО

 

Проектантско бюро „АРТ СТУДИО“ предлага услугата „Мениджмънт в проектирането“, като в нея се включва цялостното прединвестиционно проучване и менажиране на проекта.

За одобряването на изработеният проект от съответната Община се изисква набор от документи, които стават част от проектната документация.

„АРТ СТУДИО“ може да Ви помогне при:

 • Издаване и получаване на скица  от службата по кадастър (СГКК) и общинските служби ;
 • Издаване и получаване на Виза за проектиране ;
 • Съгласуване на визата в експлоатационните дружества (ЕВН, ВиК, БТК и др.);
 • Подаването на уведомителни писма към съответната Регионална Инспекция по Околната Среда и Водите (РИОСВ);
 • Съгласуването на Вашия проект и съдейства на Възложителя при подписване предварителни договори с експлоатационните дружества (ЕВН, ВиК, БТК и др.);
 • Внасяне в съответната Община на проекта за неговото разглеждане и одобряване от експертният съвет към Общината (ОбЕСУТ) или в надзорна фирма за изготвяне на доклад за оценка ;
 • Следим процеса по одобряване на проекта от страна на Общината и отстраняваме в кратки срокове и за своя сметка всички възникнали въпроси и забележки ;
 • Съдействаме на Възложителя при издаването на Разрешение за строеж от съответната Община .